Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį

Pranciškonų eremo pašventinimas

2000 m. liepos 8 d. Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino vienuolynas buvo iškilmingai pašventintas. Iškilmėse dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas dr. Erwin Josef Ender, vyskupas pranciškonas iš Italijos Rodolfo Cetoloni OFM, vyskupai E. Bartulis ir R. Norvila, gausus būrys brolių pranciškonų iš Italijos ir Lietuvos, Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis, Italijos ambasadorius Lietuvoje Mario Fugazzola, daug tikinčiųjų.

Iškilmės prasidėjo malda prie popiežiaus Jono Pauliaus II kryžiaus Kryžių kalne ir procesija į vienuolyną, kur iškilmių dalyvius pasveikino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas Benediktas Sigitas Jurčys, dėkodamas Viešpačiui už suteiktą malonę. Buvo perskaitytas popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas Mažesniųjų brolių ordino generaliniam ministrui Giacomo Bini, broliams pranciškonams bei visiems dalyvaujantiems Kryžių kalno pranciškonų namų atidarymo šventėje, taip pat generalinio ministro Giacomo Bini laiškas, kuriame sakoma, jog savita, bet visąlaik aktuali šv. Klaros bei šv. Pranciškaus patirtis, pasak Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II, yra patikimas kelrodis grįžtant prie bendrų krikščioniškųjų Europos žemyno šaknų ir tvirtų naujos gyvensenos pagrindų. Brolis Giacomo Bini priminė popiežiaus žodžius, jog visam pasauliui, visai sekuliarėjančiai Europai reikėtų keliauti melstis į Kryžių kalną ir La Verną. Laiške taip pat reiškiama viltis, jog prie Kryžių kalno, kaip ir La Vernoje, atsiras vieta, tinkama maldai ir atsivertimo malonei, „kad Kristaus kryžius neliktų bergždžias“.

Prieš Mišias buvo pašventinti vanduo ir namai. Šv. Mišias vienuolyno koplyčioje drauge su vyskupais koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas E. J. Ender. Pamokslą sakė Toskanos mažesniųjų brolių provincijos provincijolas Maurizio Faggioni, kuris priminė, kaip šv. Pranciškus pradėjo savo veiklą nuo sugriuvusių bažnytėlių atstatymo. „Šis vienuolynas – irgi pradžia ilgos dvasinės kelionės.“ Apibendrindamas jis kalbėjo: „La Vernoje ir Kryžių kalne tikinčiojo žvilgsnis krypsta į tą, kuris buvo pervertas ir pakeltas nuo žemės, kad visus patrauktų prie savęs. La Vernoje ir Kryžių kalne skamba toji pati žinia: tiktai Jame yra išgelbėjimas, nes tiktai meilė gelbsti. Europai, žūstančiai nuo savo pačios stabų, pranciškonai atnaujina šūkį: „Kryžiuje yra gyvybės šaltinis“.

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p>